گزارش عملکرد

زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
Global Administrator

بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها، از سه شاخص اصلی زیر برای این سنجش استفاده میشود.
1-      نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه
2-      میزان کارکرد آزمایشگاه
3-      نظر مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه .

بر این اساس رتبه کلی آزمایشگاهها با توجه به سه شاخص مذکور به ترتیب با نسبت 35و35و30 در صد محاسبه شده اند.همانطوری که از دیاگرام ذیل مشخص است آزمایشگاه توانسته است از بین حدود چهل آزمایشگاه تحت پوشش رتبه های خوبی در دوره های مختلف کسب نماید .


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]