منشور اخلاقی

زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
Global Administrator

حق مراجعه کنندگان در حفظ شأن و احترام و تکریم آنها توسط کارکنان و درک شرایط خاص روحی وجسمی آنان .
 حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه آزمایشات .
 حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه .
 حق مراجعین در دریافت راهنمائی و اطلاعات کامل در ارتباط با آزمایشاتی که در آن مرکز آزمایشگاهی انجام نمی گردد.
 حق رعایت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مراجعین و بیماران.
 حق مراجعین در دریافت قبض پذیرش و جوابدهی همراه با اطلاعات کامل ثبت شده .
 حق مراجعین آزمایشگاه جهت کسب اطلاع درباره عوارض نمونه برداری.
 حق دریافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتی که از گروه و کادر پزشکی باشند.
 حق مراجعین در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئی رایج برنتایج آزمایشگاهی .
 حق مراجعین جهت دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه.
 حق مراجعین جهت تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص .
 اطلاع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعینی که جواب آزمایش آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است.
 حق مراجعین آزمایشگاه جهت اطلاع از علت تکرار نمونه گیری و در صورتی که علت ،ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع بهمراجعین می باشد.
 آزمایشگاه ملزم است جهت بیماران سالمند (بالای 65 سال) و معلول جسمی تسهیلات ویژه درحوزه پذیرش و نمونه برداری فراهم نماید. (ویلچر ، آسانسور ، خونگیری درمنزل ، پذیرش خارج از نوبت و تسریع در جوابدهی در حد امکان )
 حق مراجعین جهت نمونه برداری در یک فضای ایزوله و مجزا.
 حق مراجعین در انتخاب اولیه فرد نمونه بردار مجرب در صورت عدم اعتماد به فرد تعیین شده .
 حق درخواست تعویض نمونه برداری با یک نمونه بردار مجرب در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق.
 حق مراجعین در دریافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری.
 حق بیمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذیرش و جوابدهی.
 حق مراجعین در استفاده از تسهیلات رفاهی مناسب در پذیرش و نمونه برداری ازجمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب.
 حق مراجعین در دریافت کلیه وجه پرداخت شده در صورت قطعی شدن ارائه جواب نادرست توسط آزمایشگاه .
 حفظ حقوق بیماران ناشنوا و نابینا و فاقد قدرت تکلم.
 رعایتارزش های اخلاقی و فرهنگی خصوصاً عدم رفتار تبعیض آمیز با بیماران بیبضاعت و مستمند ، اقلیت مذهبی ، رنگین پوست یا دارای بیماری خاص )نظیرایدز و هپاتیت(
 اطلاع و آگاهی مراجعین آزمایشگاه از محدوده خواسته های غیرمنطقی و غیرمجاز از آزمایشگاه که برخی موارد آن شامل موارد ذیل می باشد :
 اسرار بر دریافت شفاهی و تلفنی نتایج آزمایش.
 استفاده از دفترچه درمانی افراد غیر.
اصرار بر پذیرش نسخ معیوب توسط آزمایشگاه. (نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشتنویسی پزشک یا تاریخ مخدوش یا دو رنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ)
 توهین و بی احترامی به متصدیان پذیرش و جوابدهی و نمونه برداری بدون هیچ دلیل محکمه پسند.
بیان اعتراض با صدای بلند در فضای عمومی آزمایشگاه که موجبات آزردگی و ناراحتی سایرین گردد.
بیان اعتراض و بحث بیهوده با افراد غیرمسئول در فضای عمومی آزمایشگاه.
عدم رعایت دقیق زمان مراجعه جهت گرفتن جواب مگر در موارد خاص.
عدم رعایت شرایط سالمندان و افراد بدحال که آزمایشگاه ملزم به نمونه برداری خارج از نوبت از آنان می باشد
 
 


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]