# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
روشهای عملی و تشخیص آزمایشگاه قارچ شماسی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
مهارت ارتباطات 1395/01/24 Global Administrator 1.0
سوالات زیست شناسی سلول و بافت 1395/01/24 Global Administrator 1.0
سوالات زیست شناسی سلول و بافت2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
سوالات زیست شناسی سلول و بافت3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
سوالات زیست شناسی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نمونه سوال بیوشیمی 2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نمونه سوال بیوشیمی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نمونه سوالات بیوشیمی 3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نمونه سوالات ویروس شناسی 1 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نمونه سوالات ویروس شناسی 2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
الزامات ایمنی و بهداشت محیط و 1395/01/24 Global Administrator 1.0
راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری ها 1395/01/24 Global Administrator 1.0
نگهداري و استفاده از سويههاي باکتريايي 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه طبقه بندی انواع تست ها و مفاهیم آماری 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه کنترل تجهیزات در آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه کنترل کیفیت عمومی در آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه کنترل مدارک و سوابق آزمایشگاهی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه مدیریت چرخه عدم انطباق ۱ 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه مدیریت چرخه عدم انطباق ۲ 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه مدیریت چرخه عدم انطباق ۳ 1395/01/24 Global Administrator 1.0
جزوه مستندسازی در آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
آزﻣﻮن دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
الزامات ایمنی و بهداشت محیط و 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 2.0
سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
کنترل مستندات و سوابق 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
جزوه ارزیابی کارکنان با تاکید بر الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
جزوه فرآیند آموزش در آزمایشگاه 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
جزوه مفاهیم مرتبط با فضا و تاسیسات با تاکید بر الزامات مرجع سلامت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
چالشهای تولید در کلاس جهانی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب باباي دارا باباي ندار 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب 13 اشتباه مهلك مديران 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب ساختن براي ماندن 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب بی واسطه از دل 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب مديريت از راه ارزش ها 1395/01/24 Global Administrator 1.0
خلاصه کتاب مديران کهنه کار 1395/01/24 Global Administrator 1.0
# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
الزامات ايمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
الزامات تجهيزات آزمايشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
الزامات فضا و تاسيسات آزمايشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
الزامات مربوط به کارکنان آزمايشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد اوسس 18001 1395/01/24 Global Administrator 1.0
الزامات و اصول مستندسازی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد ایزو 9001 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد ایزو 10015 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد ایزو 14001 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد ایزو 9004 1395/01/24 Global Administrator 1.0
متن استاندارد ایزو 15189 1395/01/24 Global Administrator 1.0
# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
تفكر ناب چيست و چه اصولي دارد 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
از مديريت كاركنان تا مديريت منابع انساني 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
از قرون توليد دستي تا عصر توليد ناب 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
آسیب شناسی مدیریتی 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
اصول مديريت كيفيت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
برنامه‌ريزي منابع سازماني چيست 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
پوكايوكه و كنترل سطح صفر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
تئوري بهينه‌سازي چيست 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
جهاني شدن 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
جهاني‌شدن دنياي اطلاعات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
سازمان يادگيرنده 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
شش‌سيگما چيست 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
عملیات بازرگانی 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
قدرت انتقـاد سـازنده 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
كايزن چيست 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
مدل تعالی سازمانی 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
مديريت استراتژيك چيست 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
مدیریت تحول سازمانی 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه
معرفی سیستم کیفیت ایزو 9001 1395/01/24 Global Administrator 1.0
# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
CLSI AST2-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AST3-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AST4-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO1-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO2A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO3-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO4-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO5-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO7-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO8-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI AUTO9-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C3-P4 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C24-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C28-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C29-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C30-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C31-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C34-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C37-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C38-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C39-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C40-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C42-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C43-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C44-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C45-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C46-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI C48-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI CatJan2006 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP5-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP6-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP7-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP09-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP10-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP12-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP13-R 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP14A2E 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP17-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP18-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP19-R 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI EP21-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP02-A4 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP05-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP06-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP09-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP10-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP11-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP14-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP15-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP16-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP17-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP18-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP19-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP20-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP21-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP22-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP23-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP26-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP27-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP28-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI GP29-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H1-A5 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H02-A4 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H3-A5 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H4-A5 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H07-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H11-A4 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H15-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H17-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H22-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H26-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H30-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H18-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H38-p 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H42-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H43-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H44-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H45-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H47-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H49-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H51-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H52-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H54-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI H56-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS1-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS2-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS3-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS4-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS5-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS6-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS10-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI HS11-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA02-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA06-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA15-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA18-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA19-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA20-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA21-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA23-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA24-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA25-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA26-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI ILA27-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI index 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LA4-A4 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS1-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS2-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS3-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS4-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS5-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS6-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS7-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS8-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI LIS9-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M2-A9 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M06-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M7-A7 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M11-A6 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M15-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M21-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M22-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M23-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M24-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M24-S1 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M26-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M27-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M27-S1 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M28-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M29-A3 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M31_S1_Supplemental_Tables 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M31-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M32-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M33-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M34-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M35-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M36-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M37-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M38-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M39-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M40-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M42-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M44-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M45-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M49-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI M100-S16 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM1-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM2-A2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM03P2 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM4-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM5-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM6-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM7-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM9-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM10-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM12-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM13A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM14-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI MM16-P 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI POCT1-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI TDM6-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI TDM8-A 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI X3-R 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI X4R 1395/01/24 Global Administrator 1.0
CLSI X6-R 1395/01/24 Global Administrator 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]