آئین نامه های داخلی

# عملیات عنوان ویرایش ویرایش کننده بازنگری فایل
وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
پرونده پرسنلی آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
برنامه مدیریت موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه 1395/01/24 Global Administrator 1.0
انواع پسماندهای آزمایشگاهی 1398/06/25 مدیر ارشد آزمایشگاه 2.0
ده فرمان برای کارکنان آزمایشگاه های پزشکی 1395/01/24 Global Administrator 1.0
آئین نامه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی 1398/06/25 مدیر ارشد آزمایشگاه 2.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]