راه اندازی سیستم استاندارد سازی و کنترل کیفیت در آزمایشگاه

تاریخ انتشار:
1395/01/31
آیکون:
شناسه یکتا:
1
خلاصه:
سیستم استاندارد سازی و کنترل کیفیت Next Lab از امروز در آزمایشگاه راه اندازی شد.
شرح خبر:
سیستم استاندارد سازی و کنترل کیفیت Next Lab از امروز در آزمایشگاه راه اندازی شد.
انتظار میرود تمامی کارکنان عزیز موارد مربوطه را از طریق نرم افزار پیگیری نمایند.

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]