لیست تست های لویجنینگ

# عملیات عنوان تست بخش سازمانی
Alpha amylase بیوشیمی و کروماتوگرافی
ALT-GPT بیوشیمی و کروماتوگرافی
AST-GOT بیوشیمی و کروماتوگرافی
Calcium بیوشیمی و کروماتوگرافی
Cholesterol بیوشیمی و کروماتوگرافی
CK بیوشیمی و کروماتوگرافی
CK-MB بیوشیمی و کروماتوگرافی
Cl بیوشیمی و کروماتوگرافی
Creatinine بیوشیمی و کروماتوگرافی
Direct bilirubin بیوشیمی و کروماتوگرافی
Fe - Iron بیوشیمی و کروماتوگرافی
GGT بیوشیمی و کروماتوگرافی
HDL بیوشیمی و کروماتوگرافی
IgA بیوشیمی و کروماتوگرافی
IgE ایمونولوژی و سرولوژی
IgG بیوشیمی و کروماتوگرافی
IgM بیوشیمی و کروماتوگرافی
C3 ایمونولوژی و سرولوژی
LDL بیوشیمی و کروماتوگرافی
Lipase بیوشیمی و کروماتوگرافی
Mg - magnesium بیوشیمی و کروماتوگرافی
ESR هماتولوژی
TG - Triglycerides بیوشیمی و کروماتوگرافی
CA 125 ایمونولوژی و سرولوژی
Total bilirubin بیوشیمی و کروماتوگرافی
TP -Total protein بیوشیمی و کروماتوگرافی
Renin هورمون شناسی
UA - Uric acid بیوشیمی و کروماتوگرافی
Urea بیوشیمی و کروماتوگرافی
Hb هماتولوژی
Hct هماتولوژی
MCH هماتولوژی
MCHC هماتولوژی
MCV هماتولوژی
Plt هماتولوژی
RBC هورمون شناسی
WBC هماتولوژی
Glu بیوشیمی و کروماتوگرافی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]