لیست تست های پرسیشن

# عملیات عنوان تست بخش سازمانی
سوابق بیوشیمی آبان 93 بیوشیمی و کروماتوگرافی
سوابق هورمون آبان 93 هورمون شناسی
سوابق ایمونولوژی آبان 93 ایمونولوژی و سرولوژی
سوابق هماتولوژی آبان 93 هماتولوژی
سوابق میکروبیولوژی آذر 93 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
سوابق ایمونولوژی آذر 93 ایمونولوژی و سرولوژی
سوابق هورمون آذر 93 هورمون شناسی
سوابق بیوشیمی آذر 93 بیوشیمی و کروماتوگرافی
سوابق هماتولوژی آذر 93 هماتولوژی
سوابق میکروبیولوژی آبان 93 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
سوابق دی ماه 93 بیوشیمی و کروماتوگرافی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]