برنامه سالیانه و سوابق ممیزی

# عملیات عنوان ممیزی تاریخ شروع تاریخ پایان نوع ممیزی درصد پیشرفت
ممیزی داخلی دوره ای توسط تیم مربوطه 1393/06/01 1393/06/02 ممیزی داخلی 65
ممیزی داخل بخشی 1393/04/01 1393/04/01 ممیزی داخلی 78

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]