کنترل شکایات

گزارش
# عملیات عنوان شکایت نام شکایت کننده تاریخ اعلام شکایت واحد مربوطه کارشناس پیگیری آیا منجر به اقدام اصلاحی شده شماره اقدام اصلاحی
تاخیر در پذیرش مراجعه کننده تست 1395/02/15 اداری و مالی (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
شکایت توسط پزشک بیمار شاکی 1393/05/19 جوابدهی (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
شکایت از پرسنل بخش خونگیری مراجعه کننده 1393/04/21 نمونه گیری (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
ارسال نمونه به صورت نا مناسب مسول جدا سازی و ارسال 1393/03/15 جداسازی و ارسال نمونه (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
عدم رعایت زمانی تست اورژانس مراجعه کننده بیوشیمی و کروماتوگرافی (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
شکایت مسول بخش کنترل کیفی و مستند سازی خانم محترم تضمین کیفیت (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
عدم دقت در نمونه گیری مسول بخش جداسازی و ارسال نمونه (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]