اقدامات اصلاحی - پیشگیرانه

گزارش
# عملیات شرح مغایرت / عدم انطباق تاریخ صدور منشا مغایرت منشا گزارش نوع اقدام درجه انطباق مسئول اقدام مهلت اقدام درصد پیشرفت وضعیت نهایی
عدم دفع مناسب زباله های عفونی 1393/09/05 تجهیزات و ابزار اعلام همکاران اقدام اصلاحی پیشنهاد بهبود 0
عدم ثبت روزانه دمای فریزرها و یخچال ها 1393/09/03 0

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

# عملیات شرح مغایرت / عدم انطباق تاریخ صدور منشا مغایرت منشا گزارش نوع اقدام درجه انطباق مسئول اقدام مهلت اقدام درصد پیشرفت وضعیت نهایی
گزارش اشتباه جواب 1393/08/15 تجهیزات و ابزار اعلام همکاران اقدام اصلاحی عدم انطباق جزئی 1393/09/10 0

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]