خدمات / محصول نامنطبق

گزارش
# عملیات عنوان نامنطبق تاریخ کشف مرحله کشف تاریخ بررسی تعیین تکلیف مسئول اقدام مهلت انجام تاریخ انجام اقدام وضعیت نهایی
گزارش غیر معقول تست تیروئید خانم باقری 1393/09/01 آزمایشگاه اصلاح
# عملیات عنوان نامنطبق تاریخ کشف مرحله کشف تاریخ بررسی تعیین تکلیف مسئول اقدام مهلت انجام تاریخ انجام اقدام وضعیت نهایی
گزارش اشتباه جواب بیمار 1393/08/15 آزمایشگاه 1393/09/05 تکرار 1393/08/22

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]