کنترل دما و رطوبت

گزارش
# عملیات عنوان نوع / هدف حداقل دمای مجاز حداکثر دمای مجاز
ثبت کنترل دما یخچال 4.2 6
دمای یخچال 3 یخچال 2 8
کنترل دمای انبار محیط 16 30
کنترل دمای انکبوتار بن ماری/ اتو 35 36
کنترل دمای بن ماری بن ماری/ اتو 35 37
کنترل دمای فریزر 2 انبار -20 -30
کنترل دمای فریزر1 فریزر 20 30
کنترل دمای محیط محیط 16 30
کنترل دمای یخچال 1 یخچال 2 7
کنترل دمای یخچال 2 یخچال 2 8
کنترل دمای یخچال بخش بیوشیمی یخچال 2 8
گزارش
# عملیات عنوان نوع حداقل رطوبت مجاز حداکثر رطوبت مجاز
کنترل رطوبت انبار انبار 10 30
کنترل رطوبت محیط محیط 10 60

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]