ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی
عنوان هدف:
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی
کد یکتا:
2
ماهیت:
میان مدت
نوع هدف:
هدف کیفی
توضیحات:
 
 
# عملیات برنامه رسیدن به هدف مسئول اقدام زمان شروع زمان پایان پیشرفت واقعی پیشرفت مورد انتظار واریانس
تعیین و ایجاد ایستگاه های کنترل کیفی داخلی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
افزایش سطح برنامه های کنترل کیفی خارجی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
خود ارزیابی و ممیزی داخلی دوره ای 00:00:00 - 00:00:00 - 0
کالیبراسیون به موقع تجهیزات 00:00:00 - 00:00:00 - 0
تهیه و تدارک مواد ، کیت و معرف های مرغوب 00:00:00 - 00:00:00 - 0
استقرار استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 00:00:00 - 00:00:00 - 0
حرکت در مسیر اخذ لوح کیفیت 00:00:00 - 00:00:00 - 0
رعایت استانداردهای فنی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
اتوماسیون و بروزرسانی تجهیزات 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش بیوشیمی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش ایمونولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش پاتولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش میکروبیولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش هماتولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
بازنگری و تعیین ایستگاه های کنترل کیفی داخلی بخش هورمون 00:00:00 - 00:00:00 - 0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]