گزارش اقدام اصلاحی

منشآ مغایرت

منشأ گزارش

نوع اقدام

مرحله اقدام

1 2

وضعیت نهایی

 

 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]