گزارش خدمات / محصول نامنطبق

مرحله کشف

مرحله اقدام

1 1

تعیین تکلیف

وضعیت نهایی


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]