عملیات و وضعیت گردش انبار

# عملیات عنوان کالا کد واحد بخش آزمایشگاهی انبار نقطه سفارش موجودی وضعیت
سمپلر ساده SS102 عدد بیوشیمی و کروماتوگرافی انبار پیش فرض 30 20
# عملیات عنوان کالا مقدار مسئول درخواست کننده تاریخ درخواست انبار آخرین وضعیت درخواست اقدام
سمپلر ساده 150 مدیر ارشد آزمایشگاه 1395/05/17 انبار پیش فرض جدید
سمپلر متغیر 100 مدیر ارشد آزمایشگاه 1395/05/17 انبار پیش فرض انجام شده
# عملیات تاریخ کالا مقدار موجودی وضعیت مسئول اقدام شناسه یکتا
11:49:00 - 1395/05/17 سمپلر ساده 60 60 مدیر ارشد آزمایشگاه 3
11:40:00 - 1395/05/17 سمپلر متغیر 150 150 مدیر ارشد آزمایشگاه 1
# عملیات تاریخ کالا مقدار موجودی وضعیت مسئول اقدام شناسه یکتا
11:50:00 - 1395/05/17 سمپلر ساده 40 20 مدیر ارشد آزمایشگاه 4
11:40:00 - 1395/05/17 سمپلر متغیر 30 120 مدیر ارشد آزمایشگاه 2

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]