لیست کالا

# عملیات عنوان کالا کد واحد بخش آزمایشگاهی انبار نقطه سفارش موجودی وضعیت
سمپلر ساده SS102 عدد بیوشیمی و کروماتوگرافی انبار پیش فرض 30 20
سمپلر متغیر VS102 عدد پاتولوژی انبار پیش فرض 50 120

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]